svar på HAVs remiss om spårbahetssystem

Nedan följer några viktiga remissinstansers svar på HAVs remiss ang spårbarhetssystem