Första nedfrysningsdag

Från dag ett (20131213) då regeln om första nedfrysningsdatum infördes, i EU, och att man skulle ange första nedfrysningsdatum på förpackningen har det debatterats, om det gäller vid första nedfrysningen av råvaran eller om det gäller produktens nedfrysningsdatum (se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011, bilagan III, punkten 6.1  av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna). Denna förvirring har lett till olika tolkning runt om i medlemsstaterna).

Från branschen har det hävdats att det skall vara från produktdatum och inte då råvaran frystes in. Motivet till införandet av regel från Kommissionens sida var att det skulle stävja fusket med att gamla produkter kom ut på marknaden. Från branschens sida menar man på att detta inte stävjar detta fusk och att det innebär ytterligare ett datum som skall märkas på förpackningen, vilket kommer att förvilla och förvirra.

Efter att det varit många turer i Kommissionen, så valde Kommissionen till slut att överlåta tolkandet av om man valde råvaran som utgångspunkt eller produkten till respektive medlemsstat. I Sverige ville man initial från myndighetens sida tolka det som att det gällde råvarans första nedfrysningsdatum.
Fisk och Skaldjursrådet menade att det missgynnar svenska företag, då många länder har gått på produktens nedfrysningsdatum, vilket vi också kunde visa i enkät vi genomförde runt om i Europa.

Den slutgiltiga tolkning som blev resultatet är att då råvaran för fisk och skaldjur sär äldre än 18 månader skall råvarans första nedfrysningsdatum anges, annars är det produktens nedfrysningsdatum som anges.
Livsmedelsverket uttrycker det i sin Kontrollwiki;

Detta innebär att fisk som är yngre än 18 månader anger första infrysningsdatum som det datum produkten frystes om. För den fisk som äldre än 18 månader anges första tillfället som fisken frystes in. I Kontrollwiki står det numera;
Om produkten frysts ned mer än en gång ska datumet för första nedfrysning anges, exempel: nedfryst den 10 06 15.
Med produkt i detta avseende menas slutprodukten under förutsättning att råvaran inte är äldre än 18 månader.


Du hittar den kompletta texten i Kontrollwikin genom klicka här.

Diskussionerna kring vad som gällt i denna fråga har förts under 5 år. Det är denna typ av uthållighet som krävs för att driva branschverksamhet och varför det så viktigt att vara med i en branschorganisation